KSPK PRASEKOLAH PDF

PENGGUNAAN ICT MERENTAS KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK): TINJAUAN DI PRASEKOLAH. Keywords: Teaching approaches, Preschool Teachers, KSPK, integration .. Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Bahasa Kanak-Kanak Prasekolah. Hence, Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) was introduced The KSPK provides a smooth transition for students because.

Author: Meztilmaran Fenrishura
Country: Mozambique
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 9 August 2004
Pages: 393
PDF File Size: 10.87 Mb
ePub File Size: 19.98 Mb
ISBN: 852-5-55598-290-5
Downloads: 76505
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudokree

Semasa proses penerokaan ini, kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati, mengukur menggunakan unit bukan piawai, membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM PRASEKOLAH

Membaca ayat dalam konteks. Acquire knowledge of print and ethics in reading.

Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus, kemahiran motor kasar serta kordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah, ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin, semasa rehat, semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain.

Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris adalah wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah. Contoh tema yang boleh dibina untuk Diri saya adalah Sekolah saya, Kawan saya, Keluarga Pendahuluan 6. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung, lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus.

  GENERAL AGRICULTURE BY MUNIRAJ SINGH PDF

Membina dan membaca sukukata.

Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Hidupan adalah Haiwan dan Tumbuhan. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri.

Membaca ayat tunggal yang mudah. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri, perbualan pagi, refleksi sebelum balik, membaca doa dan makan semasa rehat. Pendidikan Moral prsekolah semasa murid beragama Islam belajar Pendidikan Islam, maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa, pendidikan moral dan matematik.

Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh murid di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor, nombor, operasi nombor yang mudah, nilai wang, Pendahuluan Modul Asas merangkumi Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina untuk prasekolah yang aliran praekolah CinaBahasa 5.

Membaca buku parsekolah cara yang betul prabaca. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Bahan adalah Air dan Pakaian.

Modul Asas Prasemolah Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada murid prasekolah. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor prasekoolah. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting przsekolah prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis, penglibatan dalam aktiviti sukan, aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan.

  A NOIVA DESPIDA NIKKI GEMMELL PDF

Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa, matematik dan lain-lain. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangankan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya.

Modul Asas dan Modul Bertema Pendidikan prasekolah dilaksanakan melalui modul asas dan modul bertema. Mempunyai tubuh badan yang sihat.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM PRASEKOLAH | PDF Flipbook

Selepas lima tahun pelaksanaan, Kurikulum Prasekolah Kebangsaan telah disemak dan akhirnya Orasekolah Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK telah dihasilkan dan dilaksanakan mulai di semua prasekolah kerajaan dan bukan kerajaan. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. Kriteria pemilihan aktiviti memberi keutamaan kepada pengalaman yang menyuburkan enriching ,penglibatan aktif engagingselamat safe dan menyeronokkan fun. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain.

Identify letters of the alphabet. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. Perkembangan Kreativiti Perkembangan kreativiti merangkumi seni visual, pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif.